Nie masz konta? Zarejestruj się

Praca, biznes, edukacja

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza konkurs

29.02.2024 11:27 | 0 komentarzy | 1 403 odsłona | red

Materiał promocyjny

0
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach ogłasza konkurs
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
„Przyjaźń” w Krzeszowicach,
ul. Długa 18A, 32-065 Krzeszowice
ogłasza:

KONKURS NA FUNKCJĘ i STANOWISKO
ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Opis stanowiska:
miejsce pracy: Krzeszowice
forma pracy: pełny etat, umowa o pracę
Zakres zadań:
Zadania i obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny.
Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
wykształcenie ekonomiczne; preferowane wyższe w zakresie rachunkowości
co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, w tym co najmniej 3 lata
na stanowisku głównego księgowego, preferowane doświadczenie
w księgowości spółdzielni mieszkaniowej
znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych; biegła znajomość oraz praktyczne stosowanie ustawy
o rachunkowości, prawa podatkowego, przepisów w zakresie wynagrodzeń, regulacji ZUS, itd.; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów MS Office (Word, Excel)
umiejętność zarządzania, podejmowania poprawnych decyzji oraz prowadzenia negocjacji, umiejętność kierowania zespołem ludzkim i bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość, rzetelność, dokładność oraz aktywność w działaniu, umiejętność budowania pozytywnych relacji
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni
praw publicznych
niekaralność, w tym za przestępstwo skarbowe
brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym
mile widziane: doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: dostępne na stronie internetowej
www.smprzyjazn.pl
Zgłoszenie  w zamkniętej kopercie z napisem:
„KONKURS NA ZASTĘPCĘ PREZESA ZARZĄDU–GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – nie otwierać” należy złożyć w terminie do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18A w godzinach pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia). Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata.

Materiał promocyjny